Frier Vest – Grenlands nye industriområde (referat)

26.04.2022, Ibsenhuset, Skien, kl. 1100 – 1300

Frier Vest – Grenlands nye industriområde
v/ Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS og adm. dir. i Gassnova SF


Leder Kari Bosheim ønsket 95 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Ingrid Haugerud leste dagens dikt av Aasmund Olavsson Vinje: «Den dag kjem aldri»

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag, «Frier Vest – Grenlands nye industriområde» v/ Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS, styreleder i Grenland Havn IKS og adm. dir. i Gassnova SF.

Frier Vest
Visjonen er å gjøre Frier Vest til Norges mest attraktive område for fremtidsrettet nærings og industrietablering. For å få dette til og å realisere prosjektet, er strategien å tilby de beste rammevilkårene for nyetablering av nærings- og industrivirksomhet.
Oppbyggingen av dette har tatt tid. De første ideene kom i 2005. Og i 2007 lanserte Grenland Havn IKS tanken om en ny hovedhavn på området. Så ble det mer fart i utviklingen og Bamble kommune fikk Frier Vest med i kommunens arealdel i 2015 og reguleringsplanen ble godkjent i 2021.
Neste fase var å få økonomien på plass og rigge en komplett organisasjon for å håndtere dette. Det er opprette flere selskaper som har hver sin funksjon. Selve havneområdet skal være offentlig eid. Industriområdene er i fellesskap mellom offentlig og privat eie. Tanken er at en skal stå fritt ved å tilby virksomheter både eie og leie av tomt. Med slike større industrietableringen er situasjonen rundt både strøm, nettilgang og kjølevann krevende.

Hele prosjektet består av 4 områder. Totalt strekker dette seg fra dagens industriområde og til Herre.
• Havneterminal og havnefront (kai) hvor man utnytter geografien og dybden (geologien) for store og små båter. Totalt er det 150 mål. Havna vil bli bygget som en «Smart Havn», med mulighet for autonomi, alternative energiløsninger etc.
• Et næringsareal tilknyttet havneområdet på 50 mål.
• Næringsområde på 200 mål.
• Næringsområde på 3700 mål, Frier Tråk.

Ambisjonen er at første del skal være klart i 2024. Totalprosjektet krever en kompleks organisering med mange juridiske avklaringer. Utbyggingen er tenkt å tilpasses etterspørselen. Dette er det mest attraktive nye industriområdet mellom Kristiansand og Oslo. Det finnes ingen andre tilsvarende tomtetilbud.

Oppsummering
Hvilke egenskaper gjør Frier Vest attraktivt for kunder/etablerere?
• Store næringsarealer under regulering og utvikling.
• Havneinfrastruktur. En ny og moderne smarthavn skal bygges på Frier Vest av Grenland Havn IKS.
• Beliggenhet i et område med betydelig industrikompetanse. Vi har forskningsinstitusjoner (USN og ved private bedrifter lokalt). En befolkning med industrikompetanse på alle nivå.
• God infrastruktur for transport: containerlinjer og RORO-linjer med ukentlige avganger til flere sentrale havner i Europa. E18 ligger like ved og er under utbedring.
• Kort vei til Torp flyplass.
• Tilgang på industriell infrastruktur.

Fremdrift og tempo på utbyggingen vil avhenge av tomtesalg, nettilgang og kapitaliseringen av selskapet.

Etter foredraget fikk tilhørerne anledning til å stille spørsmål til foredragsholder. Tema som ble tatt opp var:
• Energi, strøm, og linjekapasitet. Dette med bl.a. henvisning til Googles prosjekt i Skien.
• Transport til og fra Frier Vest. Både sjø og veg. Yara Birkeland er et interessant eksempel i dette.
• Valg av trase for R36 fra E18 og til Øvre Telemark. Dagens trase gjennom Porsgrunn og Skien, eller en ny trase gjennom Bamble (Gassveien) som er utenom boligområdene.

Øystein Bergh
sekretær

Foto:

  • Roy Vardheim: Gassnova