Vedtekter for ALL Grenland

Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A)

Revidert på årsmøtet
den 18. mars 2014

§1 BESKRIVELSE AV FORENINGEN

  1. Foreningens navn er: Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A)
  2. Formål: Akademiet for Livslang Læring bygger på ideene til “Universitetet for den tredje alder” (U3A) og har som formål å gi pensjonister og andre ikke-yrkesaktive inspirasjon til å utvide sine kunnskaper, fremme personlig utvikling og styrke sitt samfunnsengasjement.
  3. Arbeidsform: Akademiets arbeidsform er foredragsmøter, gruppestudier, kurs, ekskursjoner og reiser. Alle aktiviteter skal som hovedregel avvikles på dagtid.
  4. Organisasjon: ALL er etablert med eget styre. Styret kan inngå avtaler om administrativt og faglig samarbeide med andre institusjoner og organisasjoner.
  5. Medlemskap: Bare ikke-yrkesaktive kan bli medlemmer. Styret kan begrense medlemstallet, hvis det viser seg nødvendig.

  §2 TILLITSVERV

  1. Styret skal bestå av leder, nestleder og 3 styremedlemmer.
  2. Det er 2 varamedlemmer som deltar på styremøtene uten stemmerett.
  3. Revisor og vararevisor, som ikke er medlem av styret.
  4. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, som ikke er medlem av styret.

  §3 MØTER OG AKTIVITETER

  1. Medlemsmøter: Det skal holdes minst 6 plenumsmøter i året. Styret kan tillate ikke-medlemmer å delta, hvis plassforholdene tilsier dette.
  2. Styremøter: Lederen innkaller til styremøter. Når minst 2 styremedlemmer ønsker det, plikter lederen å innkalle til ekstra styremøte. Det skal føres møteprotokoll. Representanter for samarbeidede organisasjoner kan inviteres til styremøter med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
  3. Grupper: Studiegrupper organiserer seg selv. Gruppene avgir skriftlig rapport om sin virksomhet til styret innen årets utgang.

  §4 ÅRSMØTE.

  1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet Bare tilstedeværende medlemmer har stemmerett. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.
  2. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling sammen med årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett samt saksliste sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
   1. Styrets årsmelding
   2. Revidert regnskap
   3. Budsjett for kommende år.
   4. Fastsetting av kontingent.
   5. Valg.
  3. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 10 medlemmer krever det skriftlig, eller når styret finner det ønskelig.
  4. Valgordning: Styret velges etter forslag fra en valgkomite. Leder og nestleder velges separat. Styret fordeler selv de øvrige verv.
   • Valgkomiteen velges etter forslag fra styret.
   • Valg gjelder for 2 år. Leder velges for 1 år. Hele styret og/eller valgkomiteen bør ikke skiftes ut samtidig.
  5. Valgbarhet: Kandidater til styret og valgkomiteen må ha vært medlem i ALL i minst ett år. Styret skal ha minst ett medlem fra henholdsvis Porsgrunn og Skien.

  §5 VEDTAK OG AVSTEMNINGER

  1. Vedtak skal fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved personvalg stemmes skriftlig når minst ett medlem forlanger det.
  2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i årsmøtet.
  3. Oppløsning av ALL krever 2/3 flertall i årsmøte. Styret fremlegger i så fall forslag om disponering av gjenværende midler, og vedtak fattes med simpelt flertall.

  §6 STYRETS FUNKSJONER

  1. Styret er funksjonsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Referat fra styremøtene sendes styret og varamedlemmer.
  2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder inntil nytt årsmøtevedtak. Årskontingenten innkreves ved kalenderårets begynnelse. Medlemmer som ikke har betalt kontingent til forfall og etter en – 1 – påminnelse, strykes av medlemslisten.
  3. Budsjettforslag utarbeides av styret, som har ansvar for at foreningens økonomi blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
  4. Prokura: ALL forpliktes ved underskrift av leder og ett styremedlem.

  ——— 000 ———