Tingrettens organisasjon og virksomhet

  1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 – 1300

 Tingrettens organisasjon og virksomhet
 v/ sorenskriver i Nedre Telemark tingrett Jahn Mydland

               Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/leder Ragnar Wesseltoft innen 19. februar.

Referat fra medlemsmøtet i ALL Grenland 19.03.19 i Ælvespeilet Porsgrunn 

Leder Ragnar Wesseltoft ønsket 100 medlemmer velkommen til medlemsmøte og årsmøte i foreningen. Først leste Tore Sundvor dagens dikt, Likt for alle skrevet av Einar Økland.

Deretter ønsket Wesseltoft sorenskriver i Nedre Telemark tingrett, Jahn Mydland velkommen. Han kåserte om Tingrettens organisasjon og virksomhet.

Mydland er født og oppvokst i Porsgrunn og ble i 1990 utnevnt til byfogd i Porsgrunn. Senere ble byretten i både Porsgrunn og Skien lagt ned, for å bli samlet til en felles rettsinstans i et nybygget Tinghus på Mæla i Skien. Etterhvert ble både Bamble, Kragerø, Drangedal, Gvarv og Nome inkludert og virksomheten fikk nytt navn, Nedre Telemark Tingrett som skal betjene de sju kommunene i nedre Telemark som samlet har 120.000 innbyggere.

Mydland fortalte at tingretten har 30 ansatte, hvorav åtte er dommere og to er dommerfullmektiger («lærlinger»). I tillegg har de 17 saksbehandlere og en administrasjonssjef. Tingretten er bredt sammensatt med dommere og saksbehandlere som har erfaringer fra ulike arbeidssituasjoner. Han mente at de har mange interessante utfordringer og problemstillinger som skal løses. Dommerfullmektigene er gjerne nyutdannede jurister som ikke får dømme i de alvorligste sakene, men får prøve seg i dommerrollen i enklere saker.

Tingretten avgjør 90% av alle sakene, lagmannsretten avgjør 10% og det er ytterst få saker som avgjøres av Høyesterett, sa Mydland. Tingretten behandler straffesaker, sivile saker, eiendomssaker som henholdsvis enedommersaker (ca. 1500 saker pr. år) og meddomsrettsaker (ca. 450 saker pr. år). Han mente at straffesaker er greie saker, mens sivile saker ofte er mer arbeidskrevende og tar som regel lengre tid å behandle. Tingretten har i tillegg ulike forvaltningsoppgaver, og her nevnte han testamenter, skifteretten, og tvangssalg av boliger. Disse sakene utføres som regel av tingrettens saksbehandlere.

Alle fengslingssaker i Telemark føres i Skien, bortsett fra noen få saker kan behandles i en liten rett på Notodden og en «mikro» rett i Kviteseid.

Saker som avgjøres i tingretten er førerkortinndragelse, besøksforbud, ransaking, narkotikasaker, telefonavlyttinger, PC beslag, saker som handler om veitrafikk, vold, bedragerier og tyverier – som det for øvrig har blitt færre av. I større saker som for eksempel narkotikasaker, er politiet ansvarlig for å søke tingretten om lov til avlytting.

Tingretten har også ansvar for å oppnevne advokat til siktede ved behandling av straffesaker. Det er mulig for den siktede å finne og betale en advokat selv, men det blir dyrere enn når advokat blir oppnevnt av tingretten. For mindre saker er det gjerne lokale advokater som blir benyttet. I store drapssaker velger den siktede vanligvis advokat selv. «Dreper du noen får du velge advokat på øverste hylle», sa Mydland.

I sivile saker er det ofte nødvendig å knytte til seg fagpersoner på områder som barnefordeling, samværsrett og andre barnevernssaker. Her har man god hjelp av psykologer og meddommere innen faget. Det er mange tunge avgjørelser som skal tas i slike saker, syntes han. Andre områder for sivilsaker er arbeidsrett, kjøp og salg av eiendommer og megling i forskjellige typer tvister.

Også i rettsvesenet blåser en sentraliseringsvind, Mydland så behovet for økt spesialisering og et større faglig kollegium.

Selv om oppgavene for det meste er alvorlige og krevende, er det viktig med litt humor. Jahn Mydland var en person som hadde humor og evne til å kaste et skjevt blikk på mangfoldet i oppgavene som Nedre Telemark Tingrett skal hjelpe til med å få løst.

Etter å ha svart på spørsmål fra medlemmene mottok Mydland til varm applaus den tradisjonelle ALL blomsten av Ragnar Wesseltoft.

Kari Beyer

sekretær